Użytkownicy posiadający status wieczystych


Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na własnej nieruchomości obarczone jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinania drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie wycinka drzew kraków 2022 https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są takie oto podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.

Tagi dla artykułu

usługi